กฎจรรยาบรรณ | ไลฟ์กรุ๊ป - Life Group Product

You are here

กฎจรรยาบรรณ

 1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดดังนี้

  จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนา จะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำไปสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

 2. เกณฑ์ของผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป ผู้สมัครร่วมธุรกิจ ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
  1. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. แนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรอกรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่จัดส่งเอกสารให้ชัดเจนและครบถ้วน
  4. กรณีบัตรประจำตัวสมาชิกสูญหายหรือย้ายที่อยู่ โปรดแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายใน 30 วัน ณ ที่ทำการบริษัทฯ
  5. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯมาก่อน
 3. กรณีของสามี-ภรรยา สามารถสมัครร่วมกัน หรือใช้รหัสเดียวกันได้ หรือแยกใบสมัครกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้สายงานเดียวกัน
 4. อย่าชักชวน ผู้ที่สมัครแล้ว เปลี่ยนจากสายงานอื่น มาเป็นองค์กรตนเอง
 5. อย่าพูดเกินความจริง ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และรายได้ จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความจริงและเชื่อถือได้ ทั้งคุณประโยชน์และลักษณะของผลิตภัณฑ์วิธีการ ตามที่ได้รับรองจากบริษัทฯ
 6. อย่าขายตัดราคา สมาชิกจงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯกำหนด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้ และส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ทำให้วงจรการดำเนินงานสับสน และอย่าชักชวนหรือบังคับสมาชิกซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ โดยบุคลนั้นมิได้ต้องการอย่างจริง
 7. ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ อย่าทอดทิ้ง จงบริการด้วยความรับผิดชอบสม่ำเสมอ ไปเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง หมั่นติดตามผล เกี่ยวผลิตภัณฑ์ พยายามทำให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 8. อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 9. การยกเลิกหรือลาออก จากการเป็นสมาชิก ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ
 10. การเสียชีวิต ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯจะทำการโอนสิทธิ์ไปยังผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยสิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์จะดำรงอยู่ในสภาพตำแหน่งเดิมตามที่สมาชิกผู้เสียชีวิตได้รับ

จงยึดมั่นอยู่ในกฏระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรสืบไป
และจงดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน "คุณธรรมนำทาง-เสริมสร้างธุรกิจ"